ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง ได้จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลขอนยุงได้ร่วมกันปลูกป่าเป็นการถวายความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13