รายงานเอกสารและการเผยแพร่

ณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง จัดโครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด เพื่อป้องกันและบรรเทาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน บ้านชัยคำเจริญหมู่ที่ 14

โครงการ ปีงบประมาณ 2562

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยเอดส์(1)   โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยเอดส์(2)

โครงการอบต.ขอนยูงห่วงใย (1)  โครงการอบต.ขอนยูงห่วงใย (2) โครงการอบต.ขอนยูงห่วงใย(3)

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี (2) (3)

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแล

โครงการวัยเรียนวัยใส

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์