ประวัติตำบลขอนยูง

ตำบลขอนยูงโดยแต่เดิมชาวบ้านในตำบลขอนยูง  เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในการปกครองของจังหวัดหนองคายได้อพยพมาจาก  จังหวัดหนองคาย   เขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัดเลย   ต่อมามีการอพยพมาเพิ่มอีกจากจังหวัดขอนแก่น  จังหวัดร้อยเอ็ด  เกือบทุกจังหวัดในภาคอีสานและสุดท้ายอพยพน้ำท่วมบริเวณสร้างเขื่อนห้วยหลวงมาจากบ้านหนองบัวบาน   และบ้านน้ำพ้น  การตั้งถิ่นฐานเริ่มในปี  พ.ศ.2395 หมู่บ้านแรก คือ บ้านขอนยูง บ้านเหล่าอ้อย ต่อมาชาวบ้านจากทุกจังหวัดในภาคอีสาน ได้อพยพเข้ามาอยู่และมีการจับจองที่ดินมากขึ้น จึงมีการจัดตั้งหมู่บ้านขึ้นและได้จัดตั้งเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ.  2515  มีชื่อว่า  ตำบลขอนยูง  โดยตั้งตามชื่อหมู่บ้านขอนยูงซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยก่อน บริเวณนี้มีต้นพยุงอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ และยังเป็นที่สะดุดตาของบุคคลทั่วไปโดยมีนายสวาท หันตุลา เป็นกำนันตำบลขอนยูงคนแรกเหตุการณ์ในอดีตที่มีผลกระทบต่อชีวิตของคนในเขตตำบลขอนยูง ชาวบ้านที่อพยพเข้ามาแล้วมีการจับจองที่ทำกินซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวน ทำให้ไม่มีเอกสิทธิ์ในที่ทำกิน ได้แก่ หมู่บ้านน้อยลำภู บ้านหนองกุง  หนองเจริญ หนองเม็ก  ตำบลขอนยูงอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกุดจับ  ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่น  และยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  เช่น  บุญกฐิน  บุญมหาชาติ  ประเพณีสงกรานต์  บุญบั้งไฟ  เป็นต้น  ต่อมาตำบลขอนยูงได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง  เมื่อวันที่  28  มีนาคม  พ.ศ. 2539  และได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  วันที่ 24 กรกฎาคม    พ.ศ.2551 ปัจจุบันตำบลขอนยูงมีจำนวน  14  หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ