บุคลากรของเรา

ชื่อ : นายบุญมี ฟองฟา
ตำแหน่ง : นายกองค์การบริารส่วนตำบล
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : admin@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 086-005209
ชื่อ : นายสุรินทร์ กาสี
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่หลัก : 
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 086-220034
12 ชื่อ : นายทวาสิน  พิลากุล
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : นางสาวธัญดา ไชยพา
ตำแหน่ง : เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 089-227862
ชื่อ : นายแดง ลือจันดา
ตำแหน่ง : ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 085-750988
ชื่อ : นายสุน สำแดงชัย
ตำแหน่ง : รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 087-298809
ชื่อ : นางสาวมยุรีย์ ทัพธานี
ตำแหน่ง : เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 090-335366
ชื่อ : นายสำรวย ศรีเรือง
ตำแหน่ง : ส.อบต. ม.1
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 089-859879
ชื่อ : นางพเยาว์ น้อยวังคลัง
ตำแหน่ง : ส.อบต. ม.1
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 089-822401
ชื่อ : 
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ 
ชื่อ : นายถนอม คำผาย
ตำแหน่ง : ส.อบต. ม.3
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 085-751715
ชื่อ : 
ตำแหน่ง : 
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 083-679671
ชื่อ : นายคูณ บุญหนัก
ตำแหน่ง : ส.อบต. ม.4
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 080-252920
ชื่อ : นายวงศ์ สังข์ทอง
ตำแหน่ง : ส.อบต. ม.4
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 083-329644
ชื่อ : นายเจษฎา ชุมแวงวาปี
ตำแหน่ง : ส.อบต. ม.5
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 083-343144
ชื่อ : นายสมพงษ์ สังข์คำพันธ์
ตำแหน่ง : ส.อบต. ม.5
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 083-341487
ชื่อ : นายวินัย อ่อนแสง
ตำแหน่ง : ส.อบต. ม.6
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 089-862612
ชื่อ : นางปภาวี พนมรัตน์
ตำแหน่ง : ส.อบต. ม.6
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 081-054289
ชื่อ : นายวันนา หนูสุวรรณ
ตำแหน่ง : ส.อบต. ม.7
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 089-574074
ชื่อ : นางสาวรุ่งตะวัน ชุมชิต
ตำแหน่ง : ส.อบต. ม.8
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 087-863953
ชื่อ : นางสาวมยุรี บัวชุม
ตำแหน่ง : ส.อบต. ม.7
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 084-274283
ชื่อ : 
ตำแหน่ง : 
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นายสุรชัย เพียใหม่
ตำแหน่ง : ส.อบต. ม.9
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 090-749143
ชื่อ : 
ตำแหน่ง : 
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 090-820564
ชื่อ : นายบุญหลาย ตะไชยา
ตำแหน่ง : ส.อบต. ม.10
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 081-768143
ชื่อ : นายมานพ แสนสกุล
ตำแหน่ง : ส.อบต. ม.10
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 087-222036
ชื่อ : นายบุญเลิศ ศิลปะ
ตำแหน่ง : ส.อบต. ม.11
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 080-011383
ชื่อ : นายวีรยุทธ มะลิยศ
ตำแหน่ง : ส.อบต. ม.12
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 090-580630
ชื่อ : นายบุญหลาย มะลิยศ
ตำแหน่ง : ส.อบต. ม.12
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 090-580630
ชื่อ : สิบเอกยุติธรรม ทองลา
ตำแหน่ง : ส.อบต. ม.13
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 081-708137
ชื่อ : นายวิทยา วงศ์หาจักร
ตำแหน่ง : ส.อบต. ม.13
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 087-222585
ชื่อ : นายปัจนึก เพ็ญภักดิ์
ตำแหน่ง : ส.อบต. ม.14
หน้าที่หลัก : 
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 081-965552
ชื่อ : นายเฉลิม มาทดก
ตำแหน่ง : ส.อบต. ม.14
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : นางสาวมยุรีย์ ทัพธานี
ตำแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่หลัก : 
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : นายประยูร ขุนแก้ว
ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : นางสาวพัชรินทร์ ไชยเชษฐ์
ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน
หน้าที่หลัก : 
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : สิบเอกพงศกร เกตุรุน
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : 
ตำแหน่ง : 
หน้าที่หลัก : 
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : นางโสรดา ตาตะมิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : นางสาวสุภาพรณ์ เชษฐาชัย
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบัญชี
หน้าที่หลัก : 
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : 
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานพัสดุ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ :
ตำแหน่ง : นักวิชาการการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก : 
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : นางสาวศรีสุดา คำผาย
ตำแหน่ง : นักวิชาการจัดเก็บรายได้
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : นางอุไรวรรณ์ วงศ์ชัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการส่วนการคลัง
หน้าที่หลัก : 
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : นางสาววิลาวัลย์ ดุลสูงเนิน
ตำแหน่ง : พนักงานจ้าง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : นางสุพรรณ ประชานันท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง
หน้าที่หลัก : 
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : นายฐิติพันธ์ บุญวิเทียน
ตำแหน่ง : นายช่างโยธา
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : นางสาวกฤติกา ไฮวัง
ตำแหน่ง : รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่หลัก : 
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : นางฉันทนา สุขรมย์
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : นางกนกวรรณ อาณารักษ์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่หลัก : 
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : นางสาวจิรภา อรรคนิตย์
ตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคคล
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : สิบเอกศิลป์ชัย แสนศิลา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน้าที่หลัก : 
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : 
ตำแหน่ง : เจ้
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : นางสาวรัตนากร ทองอุ่น
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก : 
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : นางพัชรินทร์ สิงห์สาร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : นางสาวอนุสรา ภูมิชัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก : 
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : นายธรรม น้อยบังทิพย์
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถน้ำเอนกประสงค์
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : นายแพง สำเรียนรัมย์
ตำแหน่ง : พนักงานดับเพลิง
หน้าที่หลัก : 
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : นางสาววณิชญา หนูราช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองการศึกษา
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : นายนิเทศน์ อกอุ่น
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
หน้าที่หลัก : 
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
vi_o ชื่อ : นายวิชัย  ปานะพิมพ์
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
aff_o ชื่อ : นางสาวรุ่งนภา  กลางวิชัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่หลัก : 
อีเมล์ : Aff.Rungnapa118@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 
pu_o-1 ชื่อ : นายสุริยงศ์ วงษ์ละคร
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : นายชาญชัย อกอุ่น
ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
หน้าที่หลัก : 
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : นายชาญณรงค์ สำแดงไชย
ตำแหน่ง : พนักงานจ้าง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : นางสาวจันทร์เพ็ญ น้อยบัวทิพย์
ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
หน้าที่หลัก : 
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : นางระเบียบ มนัสศิลา
ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : นางสาวพิชชากร ลือคำหาร
ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่หลัก : 
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : นางสาววงเดือน คณะวาปี
ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : นางสมหวัง ลือจันดา
ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่หลัก : 
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : นางสาวนิราภรณ์ วงศ์ศรีแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : นางธนพร มูลฉลู
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก : 
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : นางสาวนิ่มนวล บังใบ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : นางสาวชนารดี หันตุลา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่หลัก : 
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : นางสาวดอกไม้ หันตุลา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : นางดวงจันทร์ เจากระโทก
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่หลัก : 
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : นางสาวชลธิชารัตน์ เจริญกาล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : นางสาวศิริวรรณ โยธาภักดี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่หลัก : 
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : นางสาวณิชกาจญ์ ยั่งยืน
ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : นางบุญโฮม พรหมประกาย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่หลัก : 
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
p_o ชื่อ : นายปรีชา  ไชยรัตน์
ตำแหน่ง :คนงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : นางวานี แสงอ่อน
ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่หลัก : 
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1.คณะผู้บริหาร
5.ฝ่ายสภา
6.สำนักงานปลัด
8.ส่วนการคลัง
9.ส่วนการศึกษา
10.ส่วนสวัสดิการสังคม
11.ส่วนโยธา