วิสัยทัศน์องค์กร

“พัฒนาสาธารณูปโภค  สร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน ส่งเสริมการศึกษาและกีฬา  พัฒนาคุณภาพชีวิต

เน้นการมีส่วนร่วม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น”