คณะผู้บริหาร

นายบุญมี ฟองฟา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

                              12
นายสุรินทร์ กาสี

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายทวาสิน  พิลากุล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวธัญดา ไชยพา

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1.คณะผู้บริหาร
5.ฝ่ายสภา
6.สำนักงานปลัด
8.ส่วนการคลัง
9.ส่วนการศึกษา
10.ส่วนสวัสดิการสังคม
11.ส่วนโยธา