ฝ่ายสภา

 นายแดง  ลือจันดา

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

palad_o
นายสุน สำแดงชัย

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวมยุรีย์ ทัพธานี

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสำรวย ศรีเรือง

ส.อบต. ม.1

นางพเยาว์ น้อยวังคลัง

ส.อบต. ม.1

นายถนอม คำผาย

ส.อบต. ม.3

นายคูณ บุญหนัก

ส.อบต. ม.4

นายวงศ์ สังข์ทอง

ส.อบต. ม.4

นายเจษฎา ชุมแวงวาปี

ส.อบต. ม.5

นายสมพงษ์ สังข์คำพันธ์

ส.อบต. ม.5

นายวินัย อ่อนแสง

ส.อบต. ม.6

นางปภาวี พนมรัตน์

ส.อบต. ม.6

นายวันนา หนูสุวรรณ

ส.อบต. ม.7

นางสาวรุ่งตะวัน ชุมชิต

ส.อบต. ม.8

นางสาวมยุรี บัวชุม

ส.อบต. ม.7

นายสุรชัย เพียใหม่

ส.อบต. ม.9

นายบุญหลาย ตะไชยา

ส.อบต. ม.10

นายมานพ แสนสกุล

ส.อบต. ม.10

นายบุญเลิศ ศิลปะ

ส.อบต. ม.11

นายวีรยุทธ มะลิยศ

ส.อบต. ม.12

นายบุญหลาย มะลิยศ

ส.อบต. ม.12

สิบเอกยุติธรรม ทองลา

ส.อบต. ม.13

นายวิทยา วงศ์หาจักร

ส.อบต. ม.13

นายปัจนึก เพ็ญภักดิ์

ส.อบต. ม.14

นายเฉลิม มาทดก

ส.อบต. ม.14

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1.คณะผู้บริหาร
5.ฝ่ายสภา
6.สำนักงานปลัด
8.ส่วนการคลัง
9.ส่วนการศึกษา
10.ส่วนสวัสดิการสังคม
11.ส่วนโยธา