สำนักปลัด

 

palad_o
นางสาวมยุรีย์ ทัพธานี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวกฤติกา ไฮวัง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางฉันทนา สุขรมย์

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

       
 นางกนกวรรณ อาณารักษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวจิรภา อรรคนิตย์นักทรัพยากรบุคคล สิบเอกศิลป์ชัย แสนศิลาเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  นางสาวรัตนากร  ทองอุ่น  

เจ้าพนักงานธุรการ

       
aff_o vi_o
นางสาวรุ่งนภา  กลางวิชัยผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป นางพัชรินทร์ สิงห์สาร์ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายวิชัย  ปานะพิมพ์พนักงานขับรถยนต์(รถกู้ชีพ) นายธรรม น้อยบังทิพย์พนักงานขับรถน้ำเอนกประสงค์
       
yay_o pu_o-1
นายแพง สำเรียนรัมย์พนักงานดับเพลิง นายนิเทศน์ อกอุ่นพนักงานขับรถ นางชม  ไพรพฤกษ์นักการภาร(โรงปฏิบัติงานแม่บ้าน) นายสุริยงศ์ วงษ์ละครพนักงานขับรถยนต์
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1.คณะผู้บริหาร
5.ฝ่ายสภา
6.สำนักงานปลัด
8.ส่วนการคลัง
9.ส่วนการศึกษา
10.ส่วนสวัสดิการสังคม
11.ส่วนโยธา