กองคลัง

นางโสรดา ตาตะมิ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวสุภาพรณ์ เชษฐาชัย

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ นางสาวศรีสุดา คำผาย

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางอุไรวรรณ์ วงศ์ชัย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการส่วนการคลัง

นางสาวิลาวัลย์ ดุลสูงเนิน

พนักงานจ้าง

นางธนพร มูลฉลู

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1.คณะผู้บริหาร
5.ฝ่ายสภา
6.สำนักงานปลัด
8.ส่วนการคลัง
9.ส่วนการศึกษา
10.ส่วนสวัสดิการสังคม
11.ส่วนโยธา