กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวณิชญา หนูราช

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางระเบียบ มนัสศิลา

ครูคศ.1

นางสาวพิชชากร ลือคำหาร

ครูคศ.1

นางสาววงเดือน คณะวาปี

ครูคศ.1

นางสมหวัง ลือจันดา

ครูคศ.1

1412910344_edu11
นางวานี  แสงอ่อน

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนิราภรณ์ วงศ์ศรีแก้ว

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนิ่มนวล บังใบ

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวชนารดี หันตุลา

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวดอกไม้ หันตุลา

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวดวงจันทร์ เจาะกระโทก

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวชลธิชารัตน์ เจริญกาล

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวณิชกาจญ์ ยั่งยืน

ครูผู้ดูแลเด็ก

p_o 1408417825_per10
นางบุญโฮม พรหมประกาย

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 นายปรีชา  ไชยรัตน์

คนงานทั่วไป

นางสาวอนุสรา  ภูมิชัยผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1.คณะผู้บริหาร
5.ฝ่ายสภา
6.สำนักงานปลัด
8.ส่วนการคลัง
9.ส่วนการศึกษา
10.ส่วนสวัสดิการสังคม
11.ส่วนโยธา