กองสวัสดิการสังคม

นายประยูร ขุนแก้ว

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวพัชรินทร์  ไชยเชษฐ

นักพัฒนาชุมชน

สิบเอกพงศกร เกตุรุน

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวสุปราณี  ไชยรัตน์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1.คณะผู้บริหาร
5.ฝ่ายสภา
6.สำนักงานปลัด
8.ส่วนการคลัง
9.ส่วนการศึกษา
10.ส่วนสวัสดิการสังคม
11.ส่วนโยธา