กองช่าง

นางสุพรรณ ประชานันท์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายฐิติพันธ์ บุณวิเทียน

นายช่างโยธา

นายชาญชัย อกอุ่น

คนงานทั่วไป

นางสาวจันทร์เพ็ญ น้อยบัวทิพย์

คนงานทั่วไป

นายชาญณรงค์ สำแดงไชย

พนักงานจ้าง

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1.คณะผู้บริหาร
5.ฝ่ายสภา
6.สำนักงานปลัด
8.ส่วนการคลัง
9.ส่วนการศึกษา
10.ส่วนสวัสดิการสังคม
11.ส่วนโยธา